سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مجمع جهانی تقریب 
محقق وکارشناس بژوهشی 
1384/01/01 
1386/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مجمع جهانی اهل بیت 
عضو هیئت علمی 
 
ادامه دارد 
علمی بژوهشی 
همکاری 
مجمع جهانی اهل بیت 
محقق 
 
 
علمی پژوهشی