سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مجمع جهانی اهل بیت 
عضو هیئت علمی 
 
ادامه دارد 
علمی بژوهشی 
همکاری 
مجمع جهانی اهل بیت 
محقق 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مجمع جهانی تقریب 
محقق وکارشناس بژوهشی 
1384/01/01 
1386/01/01 
علمی پژوهشی