تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق دیپلم 
 
پزشکی 
دانشگاه بغداد 
 
سطح 4